×
 

Till dig som är vårdnadshavare till gymnasieelev

Under gymnasietiden kommer din ungdom att utvecklas och bli vuxen. Samtidigt ska det göras flera val och fattas beslut gällande framtiden. Här kommer du få reda på vilka val det gäller, vad som krävs för examen och målet med gymnasiet. Slutligen får du som vårdnadshavare några idéer på hur du kan stötta din ungdom.

Val under gymnasietiden

Under gymnasietiden kommer din ungdom ställas inför inriktningsval och individuella val. De flesta gymnasieprogram har en eller flera olika inriktningar att välja mellan. Ibland görs inriktningsvalet redan i samband med ansökan till gymnasiet. I annat fall så kommer valet att göras under det första året på gymnasiet. Här kan du läsa mer om gymnasieprogrammen och de inriktningar som finns. 

Ett annat val som elever behöver göra oavsett vilket nationellt gymnasieprogram de går på är individuella val. Med individuella val menas att eleven ska välja kurser motsvarande 200 poäng. Ofta handlar det då om två kurser som motsvarar 100 poäng vardera. Vilka kurser eleven har möjlighet att välja varierar beroende på program och skolans utbud. 

Ibland kan eleven ställas inför ytterligare val, till exempel val av programfördjupningskurser eller språkval.  

Gymnasieexamen

Alla nationella program omfattar 2500 poäng. Oavsett om eleven har läst yrkesprogram eller högskoleförberedande program så behöver eleven ha läst motsvarande minst 2500 poäng för en examen.

Efter fullföljd utbildning på ett yrkesprogram får eleven en yrkesexamen. För examen behöver eleven ha lägst betyget E i 2250 poäng varav 400 poäng inom programgemensamma ämnen. Dessutom så krävs lägst betyget E i följande kurser för examen från yrkesprogram:

  • Svenska eller svenska som andraspråk 1
  • Matematik 1
  • Engelska 5
  • Gymnasiearbetet

Elever som läser ett högskoleförberedande program får en högskoleförberedande examen efter fullföljd utbildning. För examen behöver eleven ha lägst betyget E i 2250 poäng. Dessutom så krävs lägst betyget E i följande kurser för examen från ett högskoleförberedande program:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk 1,2 och 3 
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1 
  • Gymnasiearbetet

När en elev inte når målen för gymnasieexamen så får eleven ett studiebevis. Det är ett dokument som visar vilka kurser som eleven har läst och betyg i de kurserna. Du kan läsa mer om gymnasieexamen och studiebevis här.

Målet med gymnasiet

Oavsett vilket nationellt program eleven läser på gymnasiet är målet att förberedas för livet efter gymnasiet.

Yrkesprogrammen ska förbereda inför yrkeslivet och ge behörighet till yrkeshögskola. De kan även leda till studier på universitet eller högskola genom att eleven väljer till de kurser som krävs för grundläggande behörighet. 

De högskoleförberedande programmen ska förbereda eleven för vidare studier och ger en grundläggande behörighet till studier på universitet och högskola. 

Vill eleven få särskild behörighet till en viss universitet eller högskoleutbildning är det viktigt att planera studierna. Ta gärna hjälp av en studie- och yrkesvägledare.

Hur kan du stötta din ungdom under gymnasietiden?

Trots att din ungdom på många sätt kan upplevas som näst intill vuxen så är ditt stöd som vårdnadshavare viktigt även under gymnasietiden. Här kommer några idéer på hur du kan stötta din ungdom.

Närvaro och betyg

Forskning visar att det finns tydliga samband mellan närvaro och betyg. Har din ungdom svårt att passa tider eller lätt försover sig? Hjälp gärna till att skapa bra rutiner och påtala vikten av närvaro. Signalera även vikten av närvaro genom att inte ansöka om ledighet mer än nödvändigt under skoltid. 

Ha en dialog med skolan

Upplever ni svårigheter med skolarbetet? Uppmuntra till att ta kontakt med mentor, lärare eller någon annan på skolan som ni har förtroende för. Ni kan även kontakta skolans elevhälsoteam för stöd. I skolans elevhälsa ingår specialpedagog, kurator, psykolog, skolläkare och skolsköterska. Ibland ingår även studie- och yrkesvägledare i skolans elevhälsoteam.

Var delaktig

Uppmuntra utan att pressa och var nyfiken kring framtidstankar. Att sätta upp mål motiverar och skapar arbetsglädje. 

Tänk även på att balans i livet främjar både resultat och hälsa.